Home  // Voorwaarden Handy Huub   

Voorwaarden Handy Huub

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, werkzaamheden en producten van Handy Huub, die zij levert dan wel uitvoert in opdracht van opdrachtgever.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten waarbij Handy Huub zaken en/of diensten aanbiedt aan of overeenkomt met opdrachtgever. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien zulks tussen Handy Huub en opdrachtgever is overeengekomen en zij door The Patroon Shop schriftelijk zijn bevestigd c.q. aanvaard.

1.3. Deze algemene voorwaarden die als onderdeel van iedere overeenkomst tussen Handy Huub en opdrachtgever beschouwd dienen te worden bevatten de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van partijen. 

Artikel 2 Totstandkoming en duur van de overeenkomst

2.1. Er komt uitsluitend en alleen een overeenkomst tot stand door het schriftelijk bevestigen van de opdracht door Handy Huub.

2.2. De overeenkomst eindigt door oplevering van het werk dan wel door levering van de bestelde goederen. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd indien Handy Huub opdrachtgever meedeelt dat het werk is voltooid en opdrachtgever het werk heeft aanvaard dan wel het object waaraan het werk is verricht weer in gebruik heeft genomen.

2.3. Ontbinding van de overeenkomst is onderworpen aan de voorwaarden genoemd in artikel 9 van deze algemene voorwaarden. 

Artikel 3 Nakoming

3.1. Opgaven van leveringstijden, werkwijze, bevestigingen of contracten worden naar beste weten gedaan en zullen waar mogelijk in acht worden genomen doch zij zijn voor Handy Huub niet bindend.

3.2. Bij het adviseren van een te bestellen levering gaat Handy Huub uit van de bouwtekening en maatvoering zoals deze door opdrachtgever is verstrekt.

3.3. Indien door opdrachtgever bestelde goederen niet meer leverbaar zijn, heeft Handy Huub het recht een vergelijkbaar product te leveren. 

Artikel 4 Meer- en minderwerk

4.1. Nadat de overeenkomst is gesloten kan opdrachtgever meer- of minderwerk opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 10% van de totale overeengekomen aanneemsom.

4.2. Meer- of minderwerk wordt schriftelijk overeengekomen, tenzij de spoedeisendheid met zich mee brengt dat het meer- of minderwerk direct zijn aanvang moet nemen. 

Artikel 5 Prijzen en betaling

5.1 Prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de totstandkoming van de overeenkomst bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, vrachten, lasten etc.; ingeval van wijziging van een en ander, ook al geschied dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Handy Huub gerechtigd overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen. Prijswijzigingen zijn rechtsgeldig nadat Handy Huub deze schriftelijk heeft bevestigd. Opdrachtgever is ingeval van prijswijziging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Handy Huub hanteert het dan geldende hoge BTW tarief.

5.2 Opdrachtgever verplicht zich conform de geldende prijzen en uurlonen de door Handy Huub geleverde zaken en uitgevoerde werkzaamheden te betalen, ook al wordt deze overeenkomst overeenkomstig de bepalingen van artikel 9 van deze algemene voorwaarden ontbonden.

5.3 Alle betalingen dienen contant en zonder enige korting of compensatie te geschieden in Euro's bij levering van de goederen dan wel bij oplevering van het werk, tenzij Handy Huub schriftelijk akkoord gaat met een andere wijze van betaling. Handy Huub behoudt zich het recht voor een deelbetaling als voorschot te vragen. Eventuele reclames van opdrachtgever schorten diens betalingsverplichting niet op.

5.4 Indien betalingen niet tijdig zijn ontvangen wordt opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn.

5.5 Indien opdrachtgever, na herhaalde betalingsherinneringen van Handy Huub, vier weken na datum levering dan wel oplevering dan wel na een andere overeengekomen betalingstermijn nog steeds in verzuim is, is opdrachtgever de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd.

5.6 Indien Handy Huub bij niet tijdige betaling de vordering ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever tevens vergoeding verschuldigd van alle kosten ter zake van invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke; het incassotarief is overeenkomstig het tarief zoals wordt gehanteerd in de aanbevelingen van de Werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. 

Artikel 6 Reclames

6.1 Vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot de geleverde goederen en diensten dan wel het opgeleverde werk kunnen uitsluitend schriftelijk door middel van een ondertekende brief binnen ??n week na levering dan wel oplevering bij Handy Huub worden ingediend.

6.2 De directie van Handy Huub zal binnen vier werkweken na ontvangst van bovengenoemde brief middels een ondertekend schrijven reageren en waar mogelijk oplossingen aandragen. 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Handy Huub is niet aansprakelijk indien de door haar uit te voeren opdracht door omstandigheden waarop zij geen invloed kan uitoefenen vertraging oploopt.

7.2 Handy Huub is niet aansprakelijk voor verborgen gebreken aan de door haar geleverde goederen.

7.3 Handy Huub kan niet aansprakelijk worden gehouden indien de bestelling van opdrachtgever niet voldoende is, waardoor als gevolg het werk niet dan wel niet tijdig afgemaakt kan worden.

7.4 Handy Huub kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door derden uitgevoerde werkzaamheden; ook niet indien Handy Huub omtrent deze derde heeft geadviseerd. 

Artikel 8 Overmacht

8.1 Bij overmacht of andere gebeurtenissen van zodanige aard dat naar redelijkheid en billijkheid nakoming van de overeenkomst van Handy Huub niet kan worden gevergd, heeft Handy Huub het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten met instandhouding van de verplichtingen van opdrachtgever, zonder dat Handy Huub tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn. In geval van blijvende overmacht is Handy Huub gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

8.2 In elk geval worden geacht onder overmacht te behoren de volgende voorvallen: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, beschikkingen van hogerhand, staking en uitsluiting van werklieden, of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; voorts verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, storingen in het bedrijf door brand, ongeval of andere voorvallen, weersinvloeden, vertraagde of niet levering door verkopers of vervoerders alles onverschillig of deze en dergelijke omstandigheden bij Handy Huub of haar onderaannemers of vervoerders hun invloed zouden doen gelden.

Artikel 9 Garantie

9.1 Handy Huub verleent eenzelfde garantie op de door haar geleverde goederen en materialen voor de termijn, welke haar door haar leveranciers wordt verstrekt.

9.2 Indien het plaatsingswerk betreft garandeert Handy Huub een garantie van 12 maanden na oplevering, met dien verstande dat geen garantie wordt verleend indien Handy Huub aantoont dat het gebrek haar niet kan worden toegerekend of het gebrek een gevolg is van het niet uitvoeren van een door de leverancier voorgeschreven periodiek onderhoud.

9.3 Kitwerk is van garantie uitgesloten. Ook het ontstaan van verstoppingen in door Handy Huub aangelegde leidingen valt niet onder de garantie

Artikel 10 Ontbinding

10.1 Handy Huub kan de overeenkomst eenzijdig ontbinden of opschorten op grond van dringende redenen, waaronder doch niet uitsluitend het niet tijdig of niet correct door opdrachtgever verstrekken van noodzakelijke zaken, gegevens of informatie. Ook het feit dat opdrachtgever niet kredietwaardig is, is een grond voor ontbinding van de overeenkomst door Handy Huub.

10.2 Indien Handy Huub de overeenkomst eenzijdig ontbindt, is opdrachtgever gehouden de reeds door Handy Huub uitgevoerde werkzaamheden en geleverde goederen te voldoen. Opdrachtgever is gerechtigd tot restitutie van reeds gefactureerde en betaalde gelden voor door Handy Huub niet geleverde goederen en uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 11 Retourzendingen

11.1 Indien na plaatsing van de goederen blijkt dat opdrachtgever teveel heeft besteld, kan het teveel bestelde, mits onbeschadigd en in originele verpakking, binnen 4 weken na levering door opdrachtgever aan Handy Huub worden geretourneerd. Opdrachtgever zal alsdan de betaalde prijs minus 20% als kostenvergoeding terugontvangen.

11.2 Indien materialen speciaal zijn besteld voor opdrachtgever worden deze niet teruggenomen, tenzij Handy Huub op haar beurt de goederen weer aan haar leverancier kan retourneren. In dat geval zal aan het opdrachtgever de betaalde prijs minus de kostenvergoeding die Handy Huub aan haar leverancier verschuldigd is, worden terugbetaald.

11.3 Indien goederen conform lid 1 worden geretourneerd, zal Handy Huub opdrachtgever het aankoopbedrag terugbetalen, waarbij als retour kosten een percentage van 20% zal worden ingehouden. Handy Huub behoudt zich het recht voor dit percentage te wijzigen, indien het percentage dat zij als retour kosten aan haar leverancier betaalt, wijzigt.

Artikel 12 Toepasselijk recht

12.1 Op de overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter van de woonplaats van Handy Huub.

12.2 Indien een bepaling in strijd is of komt met enige wettelijke bepaling dan blijven deze voorwaarden onverminderd van kracht. Voor wat betreft de ongeldige bepalingen worden partijen geacht datgene te zijn overeengekomen dat, wettelijk geoorloofd, de strekking van de buiten werking gestelde bepaling het meest nabij komt. Indien met Handy Huub enig beding is overeengekomen dat afwijkt van een bepaling in deze voorwaarden dan blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. Indien Handy Huub op enig moment geen gebruik maakt of heeft gemaakt van een aan Handy Huub toekomend recht, betekent dit niet dat Handy Huub afstand doet of heeft gedaan van dat recht of daarmee samenhangende rechten.


© 2009 HandyHuub.nl - Geen enkel probleem! | Disclaimer | Powered by Streamless 8.0.0